محصولات هوشمند سازی

محصولات هوشمند سازی

محصولات هوشمند سازی


 

R&MinteliPhy Analyzer, 19" 1U

R&MinteliPhy Analyzer, 19" 1U Remote Display

R&MinteliPhy Analyzer, compact 0U

R&MinteliPhy Analyzer / Bus Termination, connector, spare part (qty 10)

R&MinteliPhy Analyzer, bus termination, spare part (qty 10)

R&MinteliPhy Analyzer, power supply 10W

R&MinteliPhy Analyzer, power supply 70W

R&MinteliPhy Analyzer Remote Display, Power Supply 60W floating

R&MinteliPhy Bus Cable, 25m

R&MinteliPhy Bus, wiring tool


about us

دپارتمان تورانیان ارائه کننده بهترین و متنوع ترین راهکارهای شبکه

Ways of calling

Address :
امور مالی وقراردادها شرکت تورانیان سیستم: خیابان دانشگاه ابتدای بلوار آیت اله غفاری
امور بازرگانی ، فروش وخدمات شرکت تورانیان سیستم: اراک شهرک مصطفی خمینی ، مجتمع آسمان بلوک 3 واحد 43و 44

Phone : 8-7-6-5 3369000 - 086

Email : tooranian85@hotmail.com