نشانی
امور مالی وقراردادها شرکت تورانیان سیستم اراک:
خیابان دانشگاه ابتدای بلوار آیت اله غفاری
کدپستی: 3814848554

امور بازرگانی ، فروش وخدمات شرکت تورانیان سیستم اراک :
اراک، شهرک مصطفی خمینی، مجتمع تجاری آسمان، بلوک 3 ، واحد 43 و44
کدپستی : 3818145494- 3818145493
تلفن : 8-7-6-5 3369000 - 086EMAIL: TOORANIAN85@HOTMAIL.COM
WWW.TOORANIAN.IR