نشانی
امور مالی وقراردادها شرکت تورانیان سیستم اراک:
خیابان دانشگاه ابتدای بلوار آیت اله غفاری
کدپستی: 3814848554

امور بازرگانی ، فروش وخدمات شرکت تورانیان سیستم اراک :
اراک، شهرک مصطفی خمینی، مجتمع تجاری آسمان، بلوک 3 ، واحد 43 و44
کدپستی : 3818145494- 3818145493
تلفن : 8-7-6-5 3369000 - 086EMAIL: TOORANIAN85@HOTMAIL.COM
WWW.TOORANIAN.IR

about us

دپارتمان تورانیان ارائه کننده بهترین و متنوع ترین راهکارهای شبکه

Ways of calling

Address :
امور مالی وقراردادها شرکت تورانیان سیستم: خیابان دانشگاه ابتدای بلوار آیت اله غفاری
امور بازرگانی ، فروش وخدمات شرکت تورانیان سیستم: اراک شهرک مصطفی خمینی ، مجتمع آسمان بلوک 3 واحد 43و 44

Phone : 8-7-6-5 3369000 - 086

Email : tooranian85@hotmail.com